[ info | media | fan | site | main ]
 
Art

By Dee
- Sad looking Lady Harken (old shrine top pic, 49 K)

By Saeto
- Lady Harken (112 K)
- Elmina - Lady Harken (57 K)

By Denise
- Elmina and Lady Harken (145 K)
- Lady Harken and Lucadia (50 K)
- Lady Harken (61 K)
- Elmina (46 K)
- Elmina (profile) (77 K)
- Lady Harken (60 K)
- Portrait of Lady Harken (59 K)

By Anastasia Demi
- Elmina (37 K)
- Elmina and Lady Harken (107 K)